Belastingen

Een vzw moet jaarlijks een belastingaangifte indienen en valt in de meeste gevallen onder de rechtspersonenbelasting. Daarnaast moet je als vzw ook rekening houden met de patrimoniumtaks en ben je verplicht om fiscale fiches uit te reiken aan de personen die je in dienst neemt of een loon uitbetaalt.

Rechtspersonenbelasting

Meestal valt een vzw onder de rechtspersonenbelasting, tenzij ze te veel winst maakt door commerciële activiteiten. Dan kan de fiscus beslissen om de vzw onder de vennootschapsbelasting onder te brengen. Twijfel je waar je onder valt raadpleeg dan de website van FOD financiën.

Elke vzw moet jaarlijks een elektronische aangifte doen via Biztax. In de meeste gevallen volstaat een blanco aangifte. Dat is bijvoorbeeld zo als je geen inkomsten hebt verworven uit woningen, appartementen en andere gebouwen of gronden en wanneer je kosten hebt gemaakt die je niet-behoorlijk kan verantwoorden. In dat geval moet je wel de uitgebreide jaarrekening, zoals goedgekeurd door de algemene vergadering, mee uploaden.

Meer info over rechtspersonenbelasting

Jaarlijkse taks op de vzw’s (patrimoniumtaks)

Elke vzw moet jaarlijks, uiterlijk op 31 maart, een aangifte indienen in het kader van de patrimoniumtaks, of de taks op de vzw. Je hebt drie mogelijkheden:

  • Wanneer het vermogen van je vzw minder dan 25.000 euro bedraagt, stuur je het het strookje onderaan de brief naar het kantoor rechtszekerheid en hoef je niets te betalen.
  • Wanneer het vermogen meer dan 25.000 euro bedraagt, maar de patrimoniumtaks (0,17%) minder dan 500 euro, dien je een aangifte in voor de volgende drie jaren.
  • Wanneer het vermogen meer dan 294.117 euro bedraagt, dien je een jaarlijkse aangifte in.

Opgelet: als je patrimoniumtaks (0,17% van je vermogen) moet betalen, dien je die ook ten laatste op 31 maart van het jaar van aangifte te storten.

Meer info over de jaarlijkse taks op de vzw's

Fiscale fiches

Heeft je vereniging personeel in dienst of betaal je artiesten of dj’s via een loon? Dan ben je verplicht om daar fiscale fiches voor op te maken. Dat zijn sociale documenten waarin een werkgever bijhoudt welke lonen hij aan zijn personeel heeft toegekend. Voor 1 maart van het volgende jaar moet je die overzichten aan je werknemers bezorgen, zodat zij die kunnen gebruiken voor het indienen van hun personenbelasting. Daarnaast moet je de fiches ook bezorgen aan de fiscus via Belcotax-on-web.

  • Uitzondering

    Als je aan een dienstverlener op jaarbasis niet meer dan 125 euro aan vergoedingen hebt uitgekeerd, hoef je geen fiscale fiche op te maken.

  • Beeld Lisa Goethals