Andere verzekeringen

Zelfs een organisator die erg veel polissen heeft afgesloten, kan geconfronteerd worden met schade die niet gedekt is. Je kan je immers niet voor alles verzekeren en aan de organisatie van een evenement zijn onvermijdelijk risico’s verbonden. Je moet met andere woorden keuzes maken. Dat doe je door tijdens de voorbereiding alle mogelijke risico’s in kaart te brengen, samen met de kans dat ze zich voordoen en de mogelijke gevolgen dat dat zou hebben voor je vereniging. Op basis van die informatie beslis je dan welke verzekeringen je nodig hebt.  

Polis Ongevallen

Bij de organisatie van een evenement, en dan vooral bij de opbouw en afbraak, zit een ongeluk in een klein hoekje. De meeste verenigingspolissen dekken naast de burgerlijke aansprakelijkheid (BA) van de medewerkers ook de ongevallen die ze meemaken.

Informeer op voorhand bij je verzekeraar of je medewerkers verzekerd zijn voor de taken die ze uitvoeren. Een voorbeeld van een mogelijke struikelsteen is werken op een hoogtewerker of stellingen: vaak beschouwt men dat als een extra risico.

Een evenementenpolis dekt in principe enkel burgerlijke aansprakelijkheid, maar je kan kiezen voor een uitbreiding die ook ongevallen dekt.

De gratis polis van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk biedt een zeer goede dekking.

Polis Alle Risico's

Een polis Alle Risico’s heb je enkel nodig als je zeer waardevolle voorwerpen of tenten bezit, huurt of leent. Met zo’n verzekering kan je materiaal laten verzekeren tegen risico’s als vandalisme, brand, storm, diefstal … Wellicht is dat naast de polis Burgerlijke Aansprakelijkheid de belangrijkste verzekering.

Zowel eigen als gehuurd materiaal kan op die manier verzekerd worden. Als je materiaal van jezelf gebruikt dat al verzekerd is, blijft dat ook verzekerd als het zich (tijdelijk) op een andere plaats bevindt, de locatie van jouw evenement bijvoorbeeld.

Wie regelmatig materiaal huurt, sluit best een polis op jaarbasis af. Meestal betaal je een percentage op de nieuwwaarde. De grootte van dat percentage hangt af van het materiaal dat je wil verzekeren.

Als de schade te wijten is aan eigen schuld, een actieve daad of nalatigheid, komt een verzekering Alle Risico’s niet tussen. Die polis ontslaat je dus niet van je schuld.  

De verzekeringsmaatschappij kan in geval van schade de kosten terugeisen van de verantwoordelijke voor de schade als het gaat om:

 • ‘vrijwillige’ schade, door gelijk wie.
 • ‘onvrijwillige’ schade, door iedereen behalve de medewerkers van de organisatie die de polis heeft afgesloten.

Polis Brand

Volgens artikelen 1733 en 1735 uit het Burgerlijk Wetboek is de gebruiker van een gebouw aansprakelijk voor eventuele schade aan dat gebouw. Als er brandschade is aan een gebouw dat jij huurt of huurde, is er sprake van omgekeerde bewijslast: jij moet dan bewijzen dat de schade niet ontstond door een fout van de organisator.

Je hebt verschillende mogelijkheden om dit risico te verzekeren:

 • Veel verenigingspolissen (uitgebreide BA-polis) dekken het occasioneel huren van infrastructuur. Vraag zeker na of dat ook voor jullie geldt.
 • Gebruik je als vereniging een vast gebouw en heb je een eigen brandpolis? Dan dekt die meestal ook de occasionele huur van een andere locatie. Vraag zeker na of dat ook voor jullie geldt.
 • De zaaluitbater of eigenaar van het gebouw dat je huurt, kan in het huurcontract een ‘afstand van verhaal’ tegenover de organisator laten opnemen. Daardoor blijft de brandpolis van de eigenaar van toepassing, ook als die de zaal (of delen ervan) huurt. De verzekeringsmaatschappij van de eigenaar moet dat wel toestaan. Men noemt dat een dubbele ‘afstand van verhaal’.
 • Als je evenement in een gemeentelijke zaal plaatsvindt, is de kans groot dat de gemeente het risico op brandschade al heeft gedekt heeft met een eigen polis.

Als al deze oplossingen niet van toepassing zijn, sluit de organisator beter zelf een aparte brandpolis af voor de periode van het gebruik van de zaal en voor de inboedel.

Polis Slecht Weer

Als je een openluchtfuif of -festival organiseert, kan slecht weer een grote spelbreker zijn. Een polis die schade als gevolg daarvan dekt, kan interessant zijn. Uiteraard is zo’n verzekering gespecialiseerd en dus duur.

Polis BA Bestuurders

De risico’s die bestuurders lopen, door het afsluiten van contracten bijvoorbeeld, zijn over het algemeen erg laag. Daarom hebben kleine vzw’s hebben meestal geen polis BA Bestuurders.

Deze polis kan wel nuttig zijn voor een vzw met weinig financiële reserves die jaarlijks een erg grote activiteit organiseert. Als die tegenvalt, is het namelijk niet uit  te sluiten dat schuldeisers zich rechtstreeks tot de bestuurders van de vzw richten als ze vinden dat die niet als een ‘goede huisvader’ hebben gehandeld. In dat geval kan een polis BA-bestuurders nuttig zijn.

Deze verzekering dekt, zoals elke BA-polis, enkel niet-voorziene gebeurtenissen. Als je bijvoorbeeld een contract tekent waarvan je op voorhand wist of hoorde te weten dat je het nooit kon nakomen, bega je een zware, niet-gedekte bestuurdersfout.

Rechtsbijstandverzekering

De rechtsbijstandsverzekering is niet enkel bedoeld voor de verdediging voor de rechtbank in geval van geschil, maar dekt ook de kosten voor bijstand en expertise bij een schadegeval.

De bijkomende dekking van ‘contracten’ is voor een doorsnee vzw onbetaalbaar en dus meestal niet inbegrepen in de standaardpolis.

De basisdekking waarborgt een tussenkomst in:

 • Burgerlijk verhaal

  Wanneer de vzw schade lijdt door bijvoorbeeld diefstal of vandalisme en je weet wie de dader is.. De rechtsbijstandsverzekering zorgt er dan voor dat het vzw zich burgerlijke partij kan stellen en de schade kan recupereren.

 • Strafrechtelijke verdediging

  Wanneer de vzw een wet of reglement overtreedt en strafrechtelijk wordt vervolgd. De rechtsbijstandsverzekering verdedigt dan de belangen van de verzekerden.

 • Burgerlijke verdediging

  Wanneer de vzw wordt gedagvaard omdat de BA-verzekeraar niet wil tussenbeide komen bij schade aan derden.

 • Insolventie van derden

  Wanneer de vzw bij een schadegeval de aansprakelijke tegenpartij niet kan betalen. De rechtsbijstandsverzekering dekt dan de schadevergoeding tot een vooraf bepaald bedrag.

 • Beeld Charlotte Kog