Gaan de KVR’s op schop? En wat is het nieuwe kunstwerkattest?

De Kleine Vergoedingsregeling (KVR) werd in 2003 in het leven geroepen als makkelijke manier om artistieke prestaties te vergoeden. Bij opdrachten tegen een lage vergoeding, die vaak in het zwart werden uitbetaald, bood KVR een legale oplossing. In december 2022 is de nieuwe wet over de Kunstwerkcommisie definitief gestemd. Dit zal niet alleen gevolgen hebben voor de startende artiesten, maar ook voor de organisatoren.  

Veranderingen in grote lijnen

 • De veranderingen omvatten een set voordeelregels in kader van sociale zekerheid voor ‘kunstwerker’ wat ook voor de uitbetaling als organisator wat verandering meebrengt  
 • De Kunstwerkcommissie is de vervanger van de Commissie Kunstenaars  
 • Er komt en nieuw kunstwerkattest dat zal nodig zijn om beroep te kunnen doen op een kunstwerkuitkering en andere sociale voordelen  
 • De KVR verdwijnt en zal plaatsmaken voor de Amateur Kunsten vergoeding (AKV) 
 • Het aanvragen van een kunstwerkattest en het registreren van de AKV zullen gebeuren via een nieuw platform: Working In The Arts (WITA)  

De kunstwerker

Een kunstwerker is de persoon die artistiek, artistiek-technisch of artistiek-ondersteunend werk verricht in de kunsten. Voorbeelden zijn muzikanten, dj’s, producers, maar ook technici. Het kan wel enkel gaan over artistieke activiteiten die een artistieke bijdrage leveren binnen het domein “kunst”. Noodzakelijk wil zeggen dat er zonder de geleverde bijdrage niet hetzelfde artistieke resultaat zou zijn.  

De kunstwerkcommissie

Er wordt een nieuwe Kunstwerkcommissie opgericht die voor de ene helft zal bestaan uit vertegenwoordigers van de kunstensector en voor de andere helft uit vertegenwoordigers van de RVA, RSZ, RSVZ, vakbonden, werkgevers- of zelfstandigenfederaties.  

De commissie krijgt een stevige verantwoordelijkheid en een zeer uitgebreid takenpakket. De belangrijkste taak zal erin bestaan om kunstwerkattesten toe te kennen. Daarnaast fungeert de Kunstwerkcommissie ook als informatie -en aanspreekpunt.  

Het kunstwerkattest

Er zullen in de toekomst drie soorten attesten zijn: 

 • ‘gewoon’ kunstwerkattest 
 • kunstwerkattest ‘plus’
 • kunstwerkattest ‘starter’ 

De amateurkunstenvergoeding (AKV)

De KVR (kleine vergoedingsregeling) werd in het leven geroepen om kleinschalige artistieke prestaties in opdracht te vergoeden. Deze regeling wordt nu herdoopt tot de AKV (amateurkunstenvergoeding). Het blijft een kostenvergoeding voor artistieke prestaties in opdracht binnen de kunsten. Artistiek-technische of -ondersteunende prestaties worden expliciet uitgesloten en het mag enkel gaan over artistieke activiteiten die een noodzakelijke artistieke bijdrage leveren binnen de domeinen van de kunsten. 

De term is lichtjes verwarrend want de AKV blijft nog steeds toegankelijk voor iedereen die artistieke prestaties levert, en dus niet enkel voor amateurs. Het platform artist@work zal opgedoekt worden en maakt plaats voor Working In The Arts (WITA). 

De eerste belangrijke verandering ligt hem in de verlaging van het maximumbedrag naar € 70 per prestatie. Er is nu ook een minimumbedrag van € 45 vastgelegd en ook nieuw is dat je nog € 20 aan reële verplaatsingskosten mag aanrekenen. Die kosten kan je ofwel aantonen met treintickets etc. ofwel gebruik je de forfaitaire kilometervergoeding tot max. € 20. 

Concreet: Als je een band van 4 leden moet uitbetalen die elk beroep doen op AKV (€ 70 voor de prestatie en maximum € 20 voor de verplaatsingskosten) dan betaal je als organisator in dit geval een fee van € 360 die gelijk onder de bandleden wordt verdeeld. 

De tweede belangrijke wijziging zit hem in de verschuiving van verantwoordelijkheid naar de opdrachtgevers. Iedereen kan artiesten met de AKV betalen, maar heeft wel de volgende administratieve verplichtingen: 

 • zowel de artiest als de opdrachtgever moeten op het platform Working In The Arts geregistreerd zijn (de kunstenaarskaart verdwijnt, maar artiesten met zo’n kaart zullen daar normaal in opgenomen worden) 
 • de opdrachtgever moet de prestatie vóór het uitvoeren van de prestatie registeren via datzelfde platform 
 • van zodra je als opdrachtgever meer dan € 500 hebt uitbetaald aan artiesten via AKV, moet je 5% solidariteitsbijdrage betalen aan de RSZ op het totaal aan betaalde AKV’s  
 • opdrachtgevers die per kalenderjaar meer dan 100 dagvergoedingen betalen moeten een jaarlijks verantwoordingsrapport indienen 
 • Geschreven door Maya Tulleneers